Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjmowania interesantów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sadowych- Dz.U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r

Lista biegłych sądowych jest dostępna na stronie Sądu Okręgowego we Włocławku 

Rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych- Dz.U.Nr 15 poz. 133 - reguluje także tryb i sposób ustanawiania biegłych sądowych i stosownie i stosownie §12 w/w rozporządzenia biegłym może być ustanowiona osoba , która :

  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2.  ukończyła 25 rok życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki ,rzemiosła , a także innej umiejętności,dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.Ocena , czy posiadane wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,należy do prezesa.
Natomiast stosownie do §13 w/w rozporządzenia biegłym -tłumaczem języka migowego - może być ustanowiona osoba , która :
ukończyła 21 lat życia i posiada "Certyfikat drugi - T2" - tłumacz -biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka , wydany przez Polski Związek Głuchych

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radziejowie
Wytworzył:
Halina Budzińska-Siwczak
Opublikował:
Marek Naparty
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d