Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Radziejowie, z siedzibą w Radziejowie, tel.: 54-2853621, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Minister Sprawiedliwości.

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Radziejowie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: adres e-mail Rejonowego iod@radziejow.sr.gov.pl, tel. 54 422 25 41

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podst. art. 6 ust. 1 RODO

a) lit. a  - po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów.

b) lit. c i e, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze bądź do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takich jak: Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki sądownictwa  powszechnego, instytucje rządowe, bądź stosowne do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas uregulowany w przepisach prawa, w tym m. in.: w Instrukcji Kancelaryjnej Sądu – Rzeczowym Wykazie Akt; zarządzeniach wewnętrznych Sądu -  w zależności od celu przetwarzania danych.

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

c) lit. c i innych właściwych regulacji prawnych, z wykorzystaniem:  

  • monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w budynkach Sądu Rejonowego w Radziejowie i obszarów przyległych,
  • rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących w celu zabezpieczenia i ochrony interesów Sądu, urzędników i osób, których dane dotyczą.

Zarejestrowane dane przechowywane będą w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc, a następnie będą usuwane.

Ww. dane zabezpiecza się także w celach dowodowych, na wniosek organów ścigania oraz podmiotów uprawnionych na podstawie innych ustaw, którym to mogą również zostać przekazane.

Zarejestrowane dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Administratorem Danych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Radziejowie
jest Prezes Sądu Rejonowego w Radziejowie

Dane  kontaktowe: 

Adres: ul. Brzeska 20, 88-200 Radziejów
Telefon:   54 2853621
Faks: 54 2853623
e-mail: iod@radziejow.sr.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 Pani Agnieszka Gnesner

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
e-mail: iod@radziejow.sr.gov.pl
Telefon: 54 422 25 41

Zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Inspektor Ochrony Danych ma następujące zadania:

      1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

      2)  monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

      3)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

      4)  współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

      5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach

 

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radziejowie
Wytworzył:
Halina Budzińska-Siwczak
Opublikował:
Halina Budzińska-Siwczak
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radziejowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Naparty
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radziejowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Radziejowie
Opublikował:
Marek Naparty
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d