Nieodpłatna pomoc prawna

 

Świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

Komu przysługuje i w jaki sposób wykazać uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26. roku życia
 2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 3. osoby, które ukończyły 65. lat
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 5. kombatanci
 6. weterani
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 8. kobiety w ciąży

Osoby uprawnione do uzyskania pomocy zobowiązane są do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie (tj. dowodu tożsamości, oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu/udzieleniu świadczenia, ważnej Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia o posiadanym statusie kombatanta, legitymacji weterana) lub – w przypadku konieczności niezwłocznego uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego – złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 • Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu:

 • prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radziejowskiego w 2017 roku

 

Na terenie obszaru właściwości tutejszego Sądu nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58,

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radziejowie
Wytworzył:
Halina Budzińska-Siwczak
Opublikował:
Marek Naparty
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d